Inicien a Àger les actuacions del pla de millora i conservació de lleres no urbanes

Redacció | Foto: Arxiu Ajuntament d'Àger

L’empresa pública, Forestal Catalana de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), han iniciat les actuacions incloses en el pla de millora i conservació de lleres no urbanes del 2021 a Àger. Les zones en les quals s’intervé són el Barranc de Salt, el Barranc de les Fontetes, el Barranc de Pedró, el Barranc de Rovinal, el Riu Fred de Pui i el Barranc de la Glorieta.

“Gràcies a aquestes actuacions de manteniment i conservació es garantirà el flux d’aigua i es minimitzarà el risc d’inundacions, tot preservant el seu entorn”, ha explicat l’alcaldessa d’Àger, Mireia Burgués. L’acció es va iniciar el 21 de febrer i la seva finalització està prevista aquest mes de març.

Cada any, i en funció de la disponibilitat pressupostària, els serveis territorials de l’ACA, elaboren, a partir de la seva feina de camp, les peticions dels ens locals i les denúncies de ciutadans o empreses, la relació d’obres de manteniment “programades” de lleres en trams no urbans a impulsar. Una vegada aprovada aquesta relació pels òrgans de govern de l’Agència aquest organisme impulsa els contractes.

Aquestes accions s’orienten a afavorir la circulació de l’aigua i evitar o reduir les inundacions quan s’esdevenen episodis de crescudes ordinàries. Amb aquest objectiu, els treballs que es duen a terme quan es realitza una actuació de manteniment i conservació de lleres se centren fonamentalment en la retirada de vegetació que pugui obstaculitzar el pas de l’aigua, l’erradicació de vegetació invasora o d’espècies al·lòctones de mal comportament hidràulic, la retirada d’arbres morts o de brancatge excessiu, així com redistribuir acumulacions de sediments que poden reduir la capacitat de desguàs del llit.