La Paeria de Balaguer obra la convocatòria de les subvencions per fomentar l'activitat cultural entre les associacions i entitats locals 

Redacció | Foto: Paeria de Balaguer

Avui dijous dia 24 de novembre s’ha publicat al Butlletí Oficial de la província de Lleida la convocatòria per a la concessió de subvencions corresponent al Programa d’ajudes per la realització d’activitats culturals. En aquest document hi consten les bases reguladores de les subvencions o ajuts econòmics a associacions o entitats per a la realització, promoció i difusió de projectes i activitats culturals. Quant a la dotació econòmica, es destinaran un màxim de 30.000 € a aquest programa, la qual es finançarà a càrrec de l’aplicació pressupostària 2/3340/48000 del pressupost de l’anualitat 2022.

L’objectiu del programa és donar suport econòmic a les activitats esmentades sempre que no figurin incloses en altres programes específics del mateix àmbit local.

Es podran subvencionar: activitats de dinamització cultural, com concursos i certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes culturals, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional; activitats artístiques, com pintura, teatre, fotografia, música, dansa, festivals i programacions estables d’aquests àmbits culturals; i activitats de promoció i difusió cultural, com cursos, conferències, trobades, jornades, tallers, seminaris, congressos i premis.

També seran subvencionables totes aquelles que es considerin necessàries per al bon desenvolupament de l’activitat objecte de la subvenció o ajut.

En el cas que es tracti de despeses d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, caldrà que el beneficiari destini els béns a la finalitat concreta per a la qual es concedeix la subvenció durant un termini de cinc anys, en cas de béns que es puguin inscriure en un registre públic, o de dos anys per a la resta de béns.

Per a presentar-se a aquesta línia d'ajudes caldrà que l'entitat o associació tingui la seva seu social a Balaguer.

Igualment, des de la Paeria ja s’està treballant amb les noves bases, perquè les subvencions per 2023 puguin estar durant el primer trimestre de l’any vinent.

La sol·licitud de la subvenció amb la documentació exigida a les bases s’haurà de presentar a la Paeria de Balaguer, utilitzant els models que facilita l’Institut Municipal Progrés i Cultura. La data màxima per a la presentació de sol·licituds serà el dia 25 de desembre.