Opinió

Encara es dubta sobre l’existència de la segregació escolar

Els centres educatius han d’aplicar mesures més ràpidament i abordar la situació dels alumnes vulnerables, especialment aquells que arriben durant el curs, aquesta població sovint s’escolaritza en col·legis d’elevada complexitat.

L’índex de segregació escolar a la demarcació de Lleida ha experimentat canvis en els últims anys. Segons un informe del síndic de greuges, aquest curs l’índex de dissimilitud (que mesura el percentatge d’alumnes estrangers i amb necessitats educatives específiques que haurien de canviar de centre per aconseguir una distribució més homogènia) és de 0,50 a P3 i 0,30 a primer d’ESO. Tot i que aquesta xifra ha baixat lleugerament respecte al 2018, encara indica que aproximadament la meitat dels nens haurien de canviar d’escola per aconseguir una distribució equitativa.

En l'àmbit de Catalunya, el nivell de segregació s’ha reduït un 10% des del 2018, passant de 0.44 a 0.39 a Primària i de 0.35 a 0.32 a Secundària. Malgrat això, encara hi ha reptes pendents. Els centres educatius han d’aplicar mesures més ràpidament i abordar la situació dels alumnes vulnerables, especialment aquells que arriben durant el curs. Aquesta població sovint s’escolaritza en col·legis d’elevada complexitat.

Pel que fa al racisme, és un tema delicat. Tot i que no es parla obertament, existeix a les escoles. És essencial que les escoles promoguin la diversitat, la comprensió i el respecte entre els escolars.

Quant a les aules d’acollida, són un recurs fonamental per a l’acollida d’alumnes nouvinguts. Aquestes aules proporcionen atenció personalitzada i intensiva per a l’aprenentatge de la llengua catalana i la integració dels estudiants. No obstant això, cal assegurar que hi hagi suficients recursos i professionals per respondre adequadament a les necessitats d’aquests alumnes.

En relació amb el currículum escolar, el nou model que entrarà en vigor el pròxim curs inclou canvis significatius. L’aprenentatge per projectes, la denominació dels suspensos com “no assolit” i les hores de “gestió autònoma” són algunes de les novetats. Aquest nou enfocament busca fomentar la comprensió, la pràctica i l’adaptabilitat dels coneixements.

En resum, la integració escolar en terres lleidatanes és un repte constant. Cal continuar treballant per garantir una educació equitativa i inclusiva per a tots els alumnes, independentment del seu origen o condició socioeconòmica. Per abordar la segregació escolar, s’estan prenent diverses mesures:

Programa d’acollida: Les escoles ofereixen programes d’acollida per als alumnes nouvinguts. Aquestes aules proporcionen suport específic per a l’aprenentatge de la llengua i la integració social.

Projectes d’integració: Es realitzen projectes i activitats que promouen la interacció entre alumnes de diferents orígens. Això ajuda a crear un entorn més inclusiu. Formació del professorat: Els docents reben formació per abordar la diversitat cultural i lingüística a l’aula. Això els permet adaptar les seves pràctiques pedagògiques. Recursos multilingües: Les escoles disposen de mate-rials en diferents idiomes per facilitar l’aprenentatge dels alumnes estrangers.

Participació de les famílies: Es fomenta la participació activa de les famílies en l’educació dels seus fills. Això ajuda a crear una comunitat escolar més cohesionada. Monitoratge i avaluació: Es realitza un seguiment cons-tant de l’índex de segregació i s’avaluen les mesures implementades per garantir la seva eficàcia.

Així i tot, cal continuar treballant per assegurar una educació equitativa i inclusiva per a tots els alumnes. La col·laboració entre escoles, famílies i institucions és fona-mental per aconseguir aquest objectiu.